بله ، با پشتیبانی 6 ماهه استاندارد راستچین ارائه می شود. ما پشتیبانی را از طریق تم “بخش” نظرات و همچنین سیستم پشتیبانی بلیط خود انجام می دهیم.