بله ، شما می توانید از همه نسخه های نمایشی در یک وب سایت استفاده کنید.