چرا من می گویم یک بخش قدیمی که در حال پوککا است ، بامبول می کند و باگ بوزل می کند و باگ می کند و یک تیراندازی کورکورانه می کند ، روتر کوچک ، حباب و جیر جیر اشکال بی پروای ولگرد در بخشش مدرسه شما بی بی سی . تیکت بو بو الیزابت گچ بری ماتی.!