کریمی
کریمی
سئو
حمیدی
حمیدی
طراح
جمال زاده
جمال زاده
مدیر پروژه
فاطمه رحیمی
فاطمه رحیمی
سئو
بهرامی
بهرامی
توسعه دهنده
مروتی
مروتی
سئو کار